Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

IKA Trading, s.r.o.
Kajakárska 16/7288 921 01 Piešťany

IČO: 35871652
IČ DPH: SK2021307970 

OR Trnava, oddiel s.r.o., vložka č. 23172/T
(ďalej ako „predávajúci“) vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní
a vybavovaní reklamácií spotrebiteľov (ďalej ako „kupujúci“) v súvislosti s kúpou tovaru
prostredníctvom internetovej stránky http://web.ika-greenline.sk

II. Zodpovednosť za vady tovaru

2.1. Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú alebo
právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.
2.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa
na tovare vyskytnú v záručnej dobe, či dobe spotreby.
2.3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, to znamená,
že predávajúci nezodpovedá za vady tovaru pre ktoré poskytol kupujúcemu zľavu.
2.4. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby
v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo
nedovoleného zásahu.
2.5. Vady, ktoré vznikli na tovare pri živelnej pohrome sú vyňaté zo zodpovednosti za vady
predávajúceho.
2.6. Ak sa vada prejaví do šesť mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, považuje sa za
vadu, ktorá na tovare bola už v čase predaja, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak predávajúci
nepreukáže opak.

III. Záručná doba

3.1. Dĺžka záručnej doby
3.1.1. Kupujúcemu ‐ spotrebiteľovi (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) sa na všetok ponúkaný tovar
poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a v prípade
reklamácie vád tovaru sa postupuje v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a
Občianskeho zákonníka.
3.1.2. V prípade ak je kupujúcim právnická osoba, táto nie je považovaná za spotrebiteľa a
pri reklamácii tovaru, záručná dobe je 12 mesiacov a postupuje sa v zmysle
ustanovení Obchodného zákonníka.
3.1.3. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, pričom ak to povaha
tovaru umožňuje, doklad o kúpe môže byť použitý namiesto záručného listu.
3.1.4. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, môže byť záručná
doba určená dlhšia ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže
týkať i len niektorej súčiastky. Záruku presahujúcu 24 mesiacov poskytne predávajúci
kupujúcemu vyhlásením v záručnom liste, v ktorom určí podmienky a rozsah takejto
záruky.
3.1.5. Ak predávajúci vydá kupujúcemu záručný list, tento musí obsahovať: obchodné meno
predávajúceho, jeho sídlo, obsah, rozsah a podmienky záruky, dĺžku záručnej doby
a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti,
nespôsobuje to neplatnosť záruky.
3.2. Začiatok plynutia záručnej doby
3.2.1. Záručné doby začínajú plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
3.2.2. V prípade, ak má zakúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľský subjekt ako
predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky,
pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od
prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol potrebnú súčinnosť na uvedenie tovaru do
prevádzky.
3.2.3. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený
vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného
dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína
bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.
3.2.4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z
dôvodu záručnej opravy tovaru.
3.2.5. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, môže byť záručná
doba určená dlhšia ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže
týkať i len niektorej súčiastky. Záruku presahujúcu 24 mesiacov poskytne predávajúci
kupujúcemu vyhlásením v záručnom liste, v ktorom určí podmienky a rozsah takejto
záruky.

IV. Postup reklamácie

4.1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu tovaru poštou na adrese:
IKA Trading, s.r.o.
Kajakárska 16/7288 921 01 Piešťany
4.2. Ak je v záručnom liste uvedený podnikateľský subjekt určený na opravu, ktorý je v mieste
predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže kupujúci uplatniť právo na opravu
u podnikateľského subjektu určeného na vykonanie záručnej opravy.
4.3. V prípade, keď kupujúci reklamovaný tovar zasiela predávajúcemu, kupujúci spoločne s
tovarom zašle predávajúcemu doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra), ktorý slúži ako záručný list
a vyplnený reklamačný list.
4.4. V prípade, keď kupujúci zasiela tovar predávajúcemu alebo subjektu určenému na opravu,
koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a
vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť
zásielku príslušnými symbolmi.
4.5. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do
uplynutia záručnej doby. Inak práva zo zodpovednosti za vady zaniknú.
4.6. Originálny obal výrobku kupujúci predloží len v prípade, ak je to možné.

V. Povinnosti predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim

5.1. Ak kupujúci riadne uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamuje zakúpený
tovar), sú predávajúci alebo ním poverená osoba povinní vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých
prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto doby sa nezapočítava čas
potrebný na odborné posúdenie vady
5.2. V prípadoch, keď vybavenie reklamácie vyžaduje odborné posúdenie a nie je možné uznať
reklamáciu do troch pracovných dní, je predávajúci povinný reklamovaný tovar zaslať na vlastné
náklady na takéto odborné posúdenie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako tridsať dní. Po
uplynutí tejto lehoty má kupujúci práva akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
5.3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy
právo zo zodpovednosti za vady kupujúci uplatnil.
5.4. Predávajúci je povinný najneskôr do tridsať dní od dátumu reklamácie vydať kupujúcemu
písomný doklad o vybavení reklamácie. Ak sa reklamácia vybaví opravou, predávajúci je povinný
vydať kupujúcemu potvrdenie o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

VI. Práva kupujúceho pri riadnom uplatnení reklamácie

6.1. Pri vadách tovaru, ktoré je možné odstrániť má kupujúci právo na:
6.1.1.Bezplatné odstránenie vady – predávajúci je povinný vadu odstrániť vykonaním
záručnej opravy takým spôsobom, aby vada bola bezplatne, riadne odstránená tak,
aby tovar nebol v dôsledku výskytu vady ani opravy nijak znehodnotený
6.1.2.Výmenu vadného tovaru za tovar bez vady alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru,
na výmenu tejto súčasti
Právo kupujúceho požadovať výmenu vadného tovaru za nový je podmienené:
‐ výmena tovaru je možná
‐ predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo
závažnosť vady
6.2. Pri vadách tovaru, ktoré nie je možné odstrániť
6.2.1.Vady sa považujú za neodstrániteľné v prípadoch ak
a) vadný tovar nie je možné z technického hľadiska opraviť a ak je preukázateľné
narušenie kvalitatívnych vlastnosti tovaru
b) ide o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodov:
o po oprave sa rovnaká vady vyskytne opätovne, to znamená, ak bola rovnaká
vada v záručnej dobe už dvakrát odstraňovaná a vyskytne sa opätovne
o ak ide o väčší počet vád, to znamená ak sa na tovare v dobe uplatnenia
reklamácie vyskytli aspoň tri odstrániteľné vady, pričom riadnemu užívaniu
musí brániť každá z týchto vád
c) ak reklamácia nebola vybavená najneskôr do tridsať dní od uplatnenia
reklamácie
6.2.2. Pri neodstrániteľných vadách má kupujúci právo na
a) výmenu vadného tovaru za tovar bez vád
b) odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nesúhlasí s výmenou vadného
tovaru
c) primeranú zľavu z ceny ak tovar má také neodstrániteľné vady, ktoré nebránia
tomu, aby kupujúci mohol tovar riadne užívať
6.2.3. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré je kupujúci schopný
podložiť vierohodnými dokladmi, a ktoré kupujúcemu vznikli v súvislosti
s uplatnením reklamácie za predpokladu, že právo zo zodpovednosti za vady
uplatnil riadne a dôvodne, teda, že kupujúci bol v prípade uplatnenej reklamácie
úspešný. Právo na náhradu nákladov si musí kupujúci riadne, včas a dôvodne
uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, do
ktorej musí byť uplatnené právo zo zodpovednosti za vady, inak toto právo
zanikne.

VII. Alternatívne riešenie sporov

8.1. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má možnosť obrátiť sa
na predávajúceho zo žiadosťou o nápravu. Ak by predávajúci na takúto žiadosť o nápravu odpovedal
zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to príslušnému subjektu
alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná
príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov
vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Všetky ďalšie informácie ohľadne
alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ako
spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené
na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk, stránke európskej komisie
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show a v zákone č. 391/2015
Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8.2. Kupujúci má možnosť podať návrh na alternatívne riešenie sporu aj prostredníctvom
európskeho formulára v elektronickej podobe na internetovej stránke:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
Tento Reklamačný poriadok vstupuje do platnosti od 1.9.2020.