Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo
požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach internetového obchodu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu prípadné čiastočné alebo úplné uhradenie tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci
má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Vyskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu Ika Trading s.r.o. Kajakárska 16/7288 921 01 Piešťany. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresa spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil, vráti kupujúcemu.
V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád). Kupujúci, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných
prípadoch:

  1. ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho (spotrebiteľa) a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovarov alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  3. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

Predávajúci nie je v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy, znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.